Katalog HBl.2A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR 1955 HBl. 2A postfrisch (220587)
Katalog HBl.2A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog HBl.12IA
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
DDR 1971 HBl. 12IA gestempelt (203939)
Katalog HBl.12IA
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog MHB12C
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR 1971 MHB 12C postfrisch (700764)
Katalog MHB12C
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MHB A12A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR 1971 MHB A12A postfrisch (700681)
Katalog MHB A12A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MHB A12A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR 1971 MHB A12A postfrisch (700721)
Katalog MHB A12A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MHB A12A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR 1971 MHB A12A postfrisch (700766)
Katalog MHB A12A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MHB A12A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR 1971 MHB A12A postfrisch (700939)
Katalog MHB A12A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MHB A12A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR 1971 MHB A12A postfrisch (700940)
Katalog MHB A12A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MHB13C
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR 1971 MHB 13C postfrisch (700763)
Katalog MHB13C
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MHB13C
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR 1971 MHB 13C postfrisch (700996)
Katalog MHB13C
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MHB A13A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR 1971 MHB A13A postfrisch (700682)
Katalog MHB A13A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MHB15A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR 1972 MHB 15A postfrisch (700645)
Katalog MHB15A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MHB15A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR 1972 MHB 15A postfrisch (700768)
Katalog MHB15A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MHB15A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR 1972 MHB 15A postfrisch (700975)
Katalog MHB15A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MHB16D
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR 1973 MHB 16D postfrisch (700756)
Katalog MHB16D
Erhaltung postfrisch
Prüfung original